مطالب با برچسب Long Scrolling

همه چیز در مورد طراحی Long-Scrolling

همه چیز در مورد طراحی Long-Scrolling
وبسایت های Long-Scrolling زمانی در قلب طراحی وب بودند و تعداد زیادی از آنها دیده میشد اما در مورد آنها انتقادات زیادی وجود داشت برای مثال منتقدان طراحی وب میگفتند که با قراردادن اطلاعات تماس در انتهای وبسایت و طراحی Long-Scrolling...