مطالب با برچسب تخصص

آیا تعمیر سایبان مغازه نیاز به تخصص دارد؟

آیا تعمیر سایبان مغازه نیاز به تخصص دارد؟
دیدگاهان غرب با پرسنلی مجرب به تعمیر سایبان های آسیب دیده و دارای نشتی، لبه های زنگ زده یا پوسیده سایبان ها و ... اقدام می کند. اپراتور های به کار گرفته شده برای تعمیر، افرادی هستند که ضمن آشنایی کامل با وظایف محوله، نکات ایمنی برق کاری...