کاربر گرامی، محتوای این صفحه از سایت قدیمی مجیدآنلاین در این بخش قرار گرفته شده است، از این رو ممکن است مشکلاتی در این صفحه وجود داشته باشد.
از شما تقاضا می‌کنیم، مشکلات این صفحه را با ارسال لینک مقاله از طریق صفحه تماس با ما اطلاع دهید.

بك گراند سه بعدي

با سلام طی این آموزش شما یاد میگیرید که یک افکت زیبا را که میتوان از آن برای

کاغذ دیواری استفاده کرد اگر مشکلی در مورد این افکت داشتید به انجمن مربوطه

مراجعه کنید

 

ابتدا یک فایل جدید ایجاد کنید با اندازه 768×1024 پیکسل

(0099FF)سپس یک لایه جدید ایجاد کرده و آن را با رنگ

و از مجموعه فیلترهایFILTERپر کنید سپس از منوي 

را برگزینید سپس اینColor HalftoneفیلترPIXELATE

فیلتر را با تنظیمات پیشفرض روی لایه  اجرا کنید که

.نتیجه مانند شکل روبرو میشود

 

رفته و از از مجموعهFILTERبرای ادامه کار به منوي 

انتخاب کنید ودر این فیلترRadial BlurفیلترBLURفیلترهای

و مقدارZOOMراBlur Methodرا برابر یا67ومقدارAmount

انتخاب کنید واین فیلتر را روی کار خودGOODراQuality

رفته و از مجموعهFILTERاجرا کنید سپس مجدد به منوي

را انتخاب کنیدGlowing EdgesفیلترStylizeفیلترهای

Smoothnessرا برابر با2ومقدارEdge widthدر این فیلتر مقدار

را برابر با4قراردهید و این فیلتر را روی کار خود اجرا کنید

که نتیجه کار مانند شکل روبرو میشود

 

Artisticرفته و از مجموعه فیلترهایFILTERبه منوي

رابرگزینیدودر این فیلتر مقدارPlastic Wrapفیلتر

را برابر با9قرارDetailرا برابر با14و مقدارHighlight Strenge

را برابر با7قرار دهید و فیلتر را اجرا کنیدSmoothnessومقدار

رفته واز مجموعه فیلترهایFILTERسپس مجدد به منوي

را برابرAmountبرگزینید سپس مقدارRadial BlurفیلترBLUR

قرار دهیدوفیلتر را رویSpinراBlur Methodبا19قراردهید و

کار خود اجرا کنید که نتیجه کار شما مانند شکل روبرو

.میشود

 

 

فیلترDistortرفته و از مجموعه فیلترهایFILTERبه منوي

را برابر با5وDistortionرا برگزینید در این فیلتر مقدارGlass

را برابر با3قرار دهید سپس از مجموعهSmoothnessمقدار

Scalingرا برگزینیدو مقدارTiny LenseحالتTextureحالتهای

را برابر با100درصد قرار دهید و این فیلتر را با تنظیمات

داده شده روی کار خود اجرا کنید سپس از منوي

OpacityمقدارFADEرا برگزینید ودر پنجرهFade GlassگزینهEdit

برگزینیدOverlayراMODEرا برابر با66درصدقرار دهید وحالت

.و نتیجه کار مانند شکل روبرو میشود

 

فیلترRenderرفته و از مجموعه فیلترهایFILTERبه منوي

را انتخاب کنید واین فیلتر را با همانLightning Effects

تنظیمات پیش فرض روی کار خود اجرا کنید

WAVEفیلترDistortومجموعه فیلترFILTERسپس از منوي

را انتخاب کنید و با همان تنظیمات پیش فرض این فیلتر را

روی کار خود اجرا کنید

Fade Waveرفته و اینبار گزینهEditسپس مجدد به منوي

را برابر با60درصد قرار دهیدOpacityرا برگزینید و مقدار

را برگزینید که در نتیجه کارLightenحالتModeو از حالات

.شما مانند شکل روبرو میشود

 

سپس باید برای زیبا تر شدن طرح به کار حالت پرسپکتیو

رفته و از مجموعهEDITبدهیم برای این امر به منوي

و پرسپکتسو را مانند شکلPerspectiveگزینهTransform

.روبرو تنظیم کنید

 

 

 

در این مرحله کار شما تقریبا به اتمام رسیده است

در صورت تمایل شما میتوانید رنگ طرح خود را تغییر دهید

ADJUSTMENTو مجموعهIMAGEبرای این کار به منوي

را برگزینید و آنرا برابر سليقه خودHue/Saturationگزینه

.تنظیم کنید

 

سلمان جباری

 

به اشتراک بگذارید