فارغ التحصیل کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه تربیت مدرس، علاقمند به کارهای هنری و مطالب جدید روز به خصوص دنیای پایان ناپذیر علم

مطالب نوشته شده توسط پگاه مساجدی